Vedtægter

FREDERIKSHAVN BYKOR


Vedtægter                                                                                                         

Vedtægter for Korforeningen Kor-i-Nord

(stiftet den 23. august 1988)

(Vedtægtsændringer den 29. marts 1995)

(Vedtægtsændringer den 20. marts 2002)

(Vedtægtsændringer den 12.december 2018)


§1 Foreningens navn og formål

stk. 1) Foreningen er stiftet den 23. august 1988 og har som formål at være forum for alle med evner, lyst og interesse for korsang.

Foreningen afholder offentlige koncerter i ind- og udland og virker for et musikalsk samarbejde både indenlands og henover grænserne.


§2 Medlemsforhold

stk. 1) Foreningen organiserer sine medlemmer i to kor under samme dirigent. De to kor benævnes hhv. Frederikshavn Bykor og Nordjysk Oratoriekor.

Frederikshavn Bykor virker primært som a capella kor med vægten lagt på et afvekslende og alsidigt repertoire til opførsel ved koncerter og andre arrangementer.

Nordjysk Oratoriekor opfører større korværker med orkesterledsagelse.

stk. 2) Optagelse i foreningen finder sted ved korstart i august. Forud for optagelse aflægges stemmeprøve for dirigenten.

stk. 3) Frederikshavn Bykor udgør kernen i Nordjysk Oratoriekor. Medlemmer af Frederikshavn Bykor er obligatoriske medlemmer af Nordjysk Oratoriekor.

stk. 4) Unge under 15 år kan ikke optages.

stk. 5) Såfremt et medlem ønsker at forlade foreningen helt eller midlertidig, skal bestyrelsen underrettes herom.


§3 Organisation

stk. 1) Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af 3 kormedlemmer. Disse vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen -2 i lige år og 1 i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Desuden vælges 1 suppleant. Suppleanten til bestyrelsen vælges hvert år.

Genvalg kan finde sted

Valgbar til bestyrelsen er ethvert myndigt medlem af foreningen/koret.

stk. 2)

a) Dirigenten ansættes af bestyrelsen

b) Dirigent og bestyrelse fastlægger repertoire og udarbejder langsigtede prøve- og koncertplaner.

stk. 3)

Foreningen forpligtes ved 3 bestyrelsesmedlemmer: Formand, næstformand og kasserer.

Formandens kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlige hæftelse.

stk. 4)

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer. Valget gælder for et år ad gangen.

stk. 5) Foreningen kan til enhver tid oprette ad hoc udvalg til specielle opgaver.


§4 Myndighed, ledelse og generalforsamlingen

stk. 1) Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

stk. 2)

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar og indkaldelse af bestyrelsen med mindst 3 ugers varsel skriftligt til hvert kormedlem.

stk. 3)

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Valg af mødeleder

2. Formandens beretning

3. Godkendelse af regnskab

4. Orientering om fremtidsplaner til drøftelse

5. Valg til bestyrelse

6. Valg af revisorer

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

stk. 4)

Forslag, der ønskes behandlet ved den ordinære generalforsamling skal indsendes skriftligt til formanden senest 7 dage før generalforsamlingen.

stk. 5)

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, som ikke er i kontingentrestance.

stk. 6)

Stemmeafgivning kan kun finde sted ved personlig fremmøde.

stk. 7)

Alle afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.

stk. 8)

Såfremt kandidater til en post opnår lige mange stemmer, foretages omvalg blandt disse. I tilfælde af stemmelighed ved omvalg sker valget ved lodtrækning.

stk. 9)

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsender begæring herom med angivelse af dagsorden.

Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald afholdes tidligst 14 dage og senest 6 uger efter begæringens aflevering.

Indvarsling skal ske som ved generalforsamling.


§5 Foreningens økonomi

stk. 1)

Foreningen baserer sin økonomi på indtægter fra a) Kontingent, b) Overskud ved koncerter, c) Tilskud.

Medlemmerne betaler et kontingent, som fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet dækker undervisning, nodemateriale samt andre administrative udgifter ved foreningens drift.

stk. 2)

Ad hoc udvalgene skal have alle økonomiske dispositioner godkendt af bestyrelsen. stk. 3)

Regnskabsår 1/1 – 31/12.

Revideret regnskab udleveres til medlemmerne til godkendelse på generalforsamlingen.


§6 Opløsning

stk. 1)

Til opløsning af foreningen kræves, at mindst 4/5 af samtlige medlemmer på en lovligt indvarslet generalforsamling /jf. §4 stk.2) ved skriftlig afstemning stemmer herfor.

Kravet om opløsning skal fremgå af indkaldelsen.

stk. 2)

Såfremt de fremmødte udgør mindre end 4/5 af samtlige medlemmer, kan forsamlingen vedtage, at foreningen opløses på grundlag af simpel stemmeflerhed.

Dette skal i så fald finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, indvarslet på lovlig vis. I tilfælde af opløsning træffer generalforsamlingen bestemmelse om fordeling af foreningens over- eller underskud.


§7 Ikrafttræden

stk. 1)

Disse vedtægter træder i kraft den 12.12 2018

Formand Ingrid Madsen

Kasserer Inger Olesen

Bestyrelsesmedlem Birgit Aagaard-Hansen

Frederikshavn Bykor